UWAGA!

Zapraszamy na stronę internetową Śląskich Wiadomości Elektrycznych www.swe.sep.katowice.pl

Adres Redakcji

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, 
tel. (32) 255 33 07, fax. (32) 255 25 03 
e-mail:  swe@sep.katowice.pl

Redakcja

 • Redaktor naczelny prof. dr hab inż. Jerzy Barglik
 • Honorowy redaktor naczelny mgr inż Iwo Cholewicki
 • Sekretarz Redakcji:  inż Aleksy Kuźnik
 • Redaktor językowy: mgr inż Tomasz Kołakowski
 • Redaktor strony www: mgr inż. Klaudia Piekarska
 • Redaktor statystyczny: mgr Anna Dudek
 • Redaktor działu historycznego: prof. dr inż. Jerzy Hickiewicz
 • Redaktor tematyczny: prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik
 • Redaktor tematyczny: dr hab. inż. Kazimierz Gierlotka prof. Pol. Śląskiej
 • Redaktor tematyczny: dr inż. Marek Kurkowski
 • Redaktor tematyczny: mgr inż. Krzysztof Sitkiewicz
 • Redaktor tematyczny: mgr inż Benon Soppa
 • Redaktor "Kącika Śląskiego" mgr inż. Andrzej Czajkowski
 • Redaktor techniczny: mgr inż. Klaudia Piekarska

Rada Programowa
Recenzenci artykułów naukowo-technicznych

 • prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień - przewodniczący,
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik
 • mgr inż. Krzysztof Borkiewicz,
 • inż. Stanisław Cader,
 • prof. Ing. Iwo Doleżel
 • mgr inż. Bogumił Dudek,
 • dr inż. Marek Gała,
 • dr hab. inż. Kazimierz Gierlotka  prof. Pol. Śląskiej
 • dr inż. Stefan Gierlotka,
 • prof. dr hab. inż. Bogusław Grzesik prof. Pol. Śląskiej
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz,
 • dr hab. inż. Kazimierz Jagieła, prof. ATH
 • prof. dr hab. inż. Krystyna Kamińska - Macek,
 • dr inż. Jan Kapinos
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński
 • mgr inż. Marek Krupa
 • dr inż. Marek Kurkowski
 • prof. dr hab. inż. Igor Kurytnik,
 • mgr inz. Wacław Łucyk
 • prof. dr hab. inż. Waldemar Minkina
 • prof. dr hab. inż. Marian Pasko,
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Popławski
 • dr inż. Janusz Rak,
 • mgr inż. Krzysztof Sitkiewicz
 • mgr inż. Henryk Spierewka,
 • mgr inż. Kazimierz Szypuła,
 • dr inż. Jerzy Trzeszczyński
 • dr inż. Piotr Wojtas
 • mgr inż. Mirosław Żbik

Do pobrania:

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopiśmie

 

Wydawca

Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Katowicach
ul. Podgórna 4, 40-026 Katowice
tel. (32) 255 33 07,  fax (32) 255 25 03
e-mail: swe@sep.katowice.pl
www.swe.sep.katowice.pl
NIP 634-00-19-160
Konto bankowe:   PKO BP SA I O/Katowice  11 1020 2313 0000 3102 0177 7945

Druk i oprawa

AM Poligrafia Sp.z o.o.
ul. Czeremchowa 10b
40-750 Katowice
tel. 603-077-326


Uwagi dla PT Autorów

 • Artykuły o charakterze naukowo-technicznym są recenzowane.
 • Opinie zawarte w artykułach nie muszą być podzielane przez Redakcję.
 • Artykułów nie zamówionych Redakcja nie zwraca.
 • Artykuły podlegają opracowaniu redakcyjnemu i merytorycznemu.
 • Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń reklamowych i artykułów sponsorowanych.
 • Ze względu na społeczny charakter wydawania czasopisma nie przewiduje się wypłaty honorariów autorskich.

Informacje o "Śląskich Wiadomościach Elektrycznych"

 • ISSN 1506-5758
 • Copyright by Śląskie Wiadomości Elektryczne
 • Nakład 350 egzemplarzy publikowanych na papierze
 • Spis treści i streszczenia artykułów naukowo-technicznych w języku polskim i angielskim są publikowane również na stronie internetowej www.sep.katowice.pl.