Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego G-1 E i D (z pracami kontrolno-pomiarowymi) UWAGA! ZAJĘCIA OD 8:00

Termin: 16.09.2019 - 19.09.2019
Miejsce: Dom Technika NOT w Katowicach, ul.Podgórna 4

KURS PORANNY

do pobrania: karta zgłoszenia na kurs w terminie 16-19.09.2019

Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego z zakresu G-1 z pracami kontrolno-pomiarowymi
odbędzie się w terminie:  16.09.2019 r. do 19.09.2019 r.  od godz. 8:00 do 14:00.
Kurs kończy się egzaminem po zajęciach w dniu 19.09.2019 r.
Zajęcia i egzamin odbędą się w Domu Technika w Katowicach, ul. Podgórna 4, II piętro, sala nr 40.
Sprawy formalne można załatwić w biurze OZW SEP, (Dom Technika w Katowicach,ul. Podgórna 4, II piętro, pokój nr 36.)

Przyjmujemy zgłoszenia: e-mailem: biuro@sep.katowice.pl,  fax  32 255 25 03 lub karty złożone w naszym biurze.

Opłata za jednego uczestnika wynosi 500 zł (brutto) plus za egzamin 225 zł (osobno płatny jest egzamin z eksploatacji, osobno z dozoru). W opłacie kursu uwzględnione są materiały pomocnicze. Wyżej wymienioną kwotę opłaty za kurs prosimy przelać na konto Oddziału Zagłębia Węglowego SEP przed rozpoczęciem kursu:

PKO  BP SA I O/Katowice Nr  11 1020 2313 0000 3102 0177 7945

lub wpłacić gotówką w kasie Oddziału Zagłębia Węglowego SEP (ul. Podgórna 4, pokój 36)

W przypadku rezygnacji z kursu zgłaszający zobowiązuje się powiadomić o tym organizatora.
W przypadku zgłoszenia rezygnacji z kursu do czwartku poprzedzającego rozpoczęcie zajęć uczestnik nie ponosi kosztów uczestnictwa.
W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji z kursu i nie wzięcia w nim udziału, uczestnik ponosi pełne koszty kursu.

 

Program szkolenia:

 1. Przepisy z zakresu gospodarki paliwowo-energetycznej
 2. Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 1kV
 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
 4. Zasady budowy i warunki techniczne dla instalacji niskiego napięcia
 5. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
 6. Nowe  warunki  bezpieczeństwa dotyczące  wykonywania prac  kontrolno-pomiarowych.
 7. Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach i urządzeniach elektrycznych niskiego napięcia.
 8. Pomiary środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
 9. Ochrona przed pożarem
 10. Zasady ratowania porażonego prądem elektrycznym
 11. Pomiary eksploatacyjne urządzeń elektrycznych