Szkolenie seminaryjne „Certyfikacja wyrobów budowlanych służących ochronie przeciwpożarowej, zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w czasie pożaru”

Termin: 23.10.2019
Miejsce: Dom Technika NOT w Katowicach, ul. Podgórna 4, sala nr 4 (parter)

do pobrania:

 

Temat: 

 • „Certyfikacja wyrobów budowlanych służących ochronie przeciwpożarowej, zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w czasie pożaru”

Wykladowca:

 • Julian Wiatr (elektro-info.pl)

W programie szkolenia m.in.:

 1. Podstawy teorii pożarów (trójkąt pożarowy, krzywe pożarowe, ocena zagrożeń, przebieg pożaru, rodzaje pożarów).
 2. Wymagania stawiane wyrobom budowlanym stosowanym w ochronie przeciwpożarowej.
 3. Wymagania w zakresie reakcji na ogień stawiane kablom i przewodem przez Rozporządzenie CPR.
 4. Schemat układu zasilania budynku w energię elektryczną zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-prawnymi.
 5. Źródła zasilania budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych oraz podczas pożaru (System Elektroenergetyczny, zespół prądotwórczy, zasilacz UPS, generator fotowoltaiczny, zasilacze UZS).
 6. Metodyka projektowania układów zasilania urządzeń przeciwpożarowych.
 7. Wymagania stawiane Przeciwpożarowemu Wyłącznikowi Prądu
  oraz metodyka jego konstruowania.
 8. Metodyka wyłączenia generatora PV w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej.
 9. Dobór przewodów elektrycznych w instalacjach przeciwpożarowych oraz ich zabezpieczeń.
 10. Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru.

Informacje organizacyjne:

•    Kartę zgłoszenia i aktualny plan można pobrać ze strony internetowej www.sep.katowice.pl  lub w biurze OZW SEP
•    Pisemne zgłoszenia (na kartach zgłoszenia) zawierające: imię, nazwisko, numer ewidencyjny (członkowski), adres, e-mail, numer telefonu, dane do wystawienia faktury, przyjmowane są do piątku poprzedzającego wybrane szkolenie lub do wyczerpania miejsc.
•    Zgłoszenia proszę kierować:
- na adres OZW SEP: 40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pokój 36,
- lub e-mail: biuro@sep.katowice.pl ,
- lub fax 32 255 25 03
- lub osobiście złożyć w biurze OZW SEP
•    Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne ze zobowiązaniem pokrycia kosztów szkolenia, nawet w przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu. Wycofanie karty zgłoszenia bez pokrywania kosztów szkolenia – do poniedziałku (do godziny 12:00) poprzedzającego dane szkolenie.
•    Opłatę należy wnieść najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia.
•    Opłaty ulgowe przewidziane są dla:

 •   członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (warunek: opłacone składki, ulga przysługuje na uczestnictwo w 5 szkoleniach w roku)
 •   członków Kół przy Oddziale Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (warunek: opłacone składki oraz aktywne członkostwo przez minimum rok).  

•    Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały (na płycie lub innym nośniku) oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
•    W przerwach szkolenia zapewniamy kawę, herbatę oraz poczęstunek.
•    Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie.

Koszty i warunki uczestnictwa

•   Opłata ulgowa dla członków ŚOIIB – 25 zł, (warunek: opłacone składki, ulga przysługuje na uczestnictwo w 5 szkoleniach w roku)

•   Opłata ulgowa dla członków OZW SEP – 25 zł, (warunek: opłacone składki oraz aktywne członkostwo przez minimum rok).  

•   Opłata pełna: 200 zł,