Szkolenie online: "Metodyka konstruowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu. "

Termin: 20.10.2020
Miejsce: szkolenie online od 10:00 do 14:00

Temat szkolenia:

"Metodyka konstruowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Zasady dopuszczania do instalacji w budynkach oraz eksploatacji. Uzgadnianie projektu. budowlanego w zakresie ochrony ppoż."

Wykładowca:

mgr Julian Wiatr

Program szkolenia:

1.Jakość energii elektrycznej i jej wpływ na pracę zasilanych urządzeń.
2.Schemat układu zasilania budynku w energię elektryczną zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-prawnymi.
3.Ciągi niezawodnościowe oraz ich wpływ na układ tworzący PWP.
4.Podstawy teorii pożarów:
- trójkąt pożarowy,
- krzywe pożarowe,
- ocena zagrożeń,
- przebieg pożaru,
- rodzaje pożarów.
5. Zasilanie urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru oraz wymagania stawiane urządzeniom i odbiornikom w zakresie ochrony ppoż.
6. Wymagania w zakresie reakcji na ogień stawiane kablom i przewodem przez Rozporządzenie CPR.
7. Wymagania techniczne i prawne stawiane Przeciwpożarowemu Wyłącznikowi Prądu oraz metodyka jego konstruowania. Układy sterowania oraz przykładowe rozwiązania konstrukcyjne.Dopuszczanie do instalacji w obiekcie zestawu tworzącego Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu oraz wymagania eksploatacyjne
8. Metodyka wyłączenia generatora PV w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej.
9.Porozumienie wspólne GINB oraz Komendanta Głównego PSP w sprawie art. 56 Ustawy prawo budowlane w przypadku wykonania obiektu budowlanego niezgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.
10. Uzgadniane projektu budowlanego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
      

Informacje organizacyjne:

Zapraszmy do zapisów poprzez e-mail, na karcie zgłoszenia.

Zgłoszone osoby będą otrzymywały e-mailem link dostępu dzień przed szkoleniem

do pobrania:

Koszt uczestnictwa:

Opłata pełna: 50zł

Zwolnienie z opłaty przewidziane jest dla:

  •   członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (warunek: opłacone składki)
  •   członków Kół przy Oddziale Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (warunek: opłacone składki oraz aktywne członkostwo przez minimum rok).  

Informacje dodatkowe

  • Opłatę należy wnieść najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia.
  • Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie.
  • Zgłoszenia przyjmowane są do piątku poprzedzającego wybrane szkolenie lub do wyczerpania miejsc.
  • Zgłoszenia proszę kierować na adres e-mail: biuro@sep.katowice.pl.
  • Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne ze zobowiązaniem pokrycia kosztów szkolenia, nawet w przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu. Wycofanie karty zgłoszenia bez pokrywania kosztów szkolenia – do poniedziałku (do godziny 12:00) poprzedzającego dane szkolenie.
  • W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc, zastrzegamy sobie prawo odmówienia przyjęcia zgłoszenia.
  • Więcej informacji o szkoleniach udziela Biuro OZW SEP.
  • W przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby chętnych, szkolenie może zostać odwołane.