Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego G-1 E i D (z pracami kontrolno-pomiarowymi) - popołudniowy

Termin: 12.06.2023 - 19.06.2023
Miejsce: Dom Technika NOT w Katowicach, ul.Podgórna 4

do pobrania: karta zgłoszenia

Kurs przygotowawczy odbędzie się w terminie od 12.06.2023r. do 19.06.2023r. Wykłady będą się odbywały przez 6 dni roboczych (od poniedziałku do poniedziałku) od godz. 15:00 do 18:30. Kurs kończy się egzaminem (termin egzaminu – wstępnie ustalony na 19.06.2023r. – poniedziałek, godzina 18:30). Zajęcia i egzamin odbędą się w Domu Technika w Katowicach, ul. Podgórna 4, II piętro, sala nr 40.

Zgłoszenia przyjmujemy: e-mailem: (biuro@sep.katowice.pl), faksem (32 255 25 03) lub osobiście w biurze OZW SEP, mieszczącym się w Domu Technika w Katowicach, ul. Podgórna 4, II piętro, pokój nr 36.

Opłata za jednego uczestnika wynosi 550 zł (brutto) plus za egzamin 349 zł (osobno płatny jest egzamin z eksploatacji, osobno z dozoru). W opłacie kursu uwzględnione są materiały pomocnicze. Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia i terminu rozpoczęcia kursu opłatę prosimy przelać na konto Oddziału Zagłębia Węglowego SEP:

PKO  BP SA I O/Katowice Nr  11 1020 2313 0000 3102 0177 7945

lub wpłacić kartą/gotówką w kasie Oddziału Zagłębia Węglowego SEP (ul. Podgórna 4, pokój 36)

W przypadku rezygnacji z kursu zgłaszający zobowiązuje się powiadomić o tym organizatora. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z kursu do  środy poprzedzającej rozpoczęcie zajęć uczestnik nie ponosi kosztów uczestnictwa. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji z kursu i nie wzięcia w nim udziału, uczestnik ponosi pełne koszty kursu.

Program ramowy:

 1. Przepisy z zakresu gospodarki paliwowo-energetycznej
 2. Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych
 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
 4. Zasady budowy i warunki techniczne dla instalacji elektrycznych
 5. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
 6. Nowe  warunki  bezpieczeństwa dotyczące  wykonywania prac  kontrolno-pomiarowych.
 7. Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach i urządzeniach elektrycznych
 8. Pomiary środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
 9. Ochrona przed pożarem
 10. Zasady ratowania porażonego prądem elektrycznym
 11. Pomiary eksploatacyjne urządzeń elektrycznych

 

UWAGA ZMIANY!

NOWE WYMAGANIA DLA OSÓB PRZYSTĘPUJACYCH DO EGZAMINÓW

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1.07.2022r. w sprawie zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2022 poz. 1392) określa wymagania dla osób przystępujących do egzaminów kwalifikacyjnych:

- Podczas egzaminu należy wylegitymować się dokumentem ze zdjęciem zawierający numer PESEL (najlepiej ważny dowód osobisty lub paszport)

- Wraz z wnioskiem egzaminacyjnym należy złożyć dokumenty:

 • potwierdzenie wniesienia opłaty egzaminacyjnej
 • dokument potwierdzający posiadanie wiedzy na egzamin (wystarczy jeden z niżej wymienionych):

 

 1. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
 2. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 3. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 4. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
 5. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 6. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 7. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;
 8. zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia.