Szkolenie online: „Ochrona przeciwporażeniowa oraz badanie stanu instalacji elektrycznych niskiego napięcia"

Termin: 18.05.2021
Miejsce: szkolenie online od 10:00 do 13:00

Temat szkolenia:

„ Ochrona przeciwporażeniowa oraz badanie stanu instalacji elektrycznych niskiego napięcia ”

Wykładowca:

Julian Wiatr

Program szkolenia:

 • Podstawy teoretyczne ochrony przeciwporażeniowej w sieciach elektroenergetycznych nn oraz  instalacjach elektrycznych nn.
 1. Oddziaływanie prądów na organizmy żywe. Podstawy elektropatologii.
 2. Ochrona podstawowa.
 3. Ochrona przy uszkodzeniu: samoczynne wyłączenie; izolowane stanowisko; separacja elektryczna, obniżenie napięcia dotykowego do wartości dopuszczalnych długotrwale w różnych układach zasilania.
 4. Szczególne wymagania stawiane warunkom ochrony przeciwporażeniowej
  w układzie zasilania IT.
 5. Bardzo niskie napięcie SELV lub PELV.
 6. Podwójna lub wzmocniona izolacja.
 7. Ochrona uzupełniająca: połączenia wyrównawcze oraz wysokoczułe wyłączniki różnicowoprądowe.
 8. Uziemienia w sieciach elektroenergetycznych nn.
 9. Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach zasilanych z zespołów prądotwórczych lub zasilaczy UPS.
 10. Wymagania stawiane ochronie przeciwporażeniowej w obwodach instalacji zasilającej urządzenia przeciwpożarowe:

- opis środowiska pożarowego

- warunki ochrony przeciwporażeniowej

 

 • Badania, pomiary i ocena stanu bezpieczeństwa w sieciach elektroenergetycznych oraz  instalacjach elektrycznych nn.
 1. Wprowadzenie. Definicje podstawowych pojęć zawartych w normie
  PN-HD 60364-6:2016.
 2. Błędy pomiarów a dokładność uzyskiwanych wyników.
 3. Badanie ciągłości przewodów ochronnych i przewodów roboczych.
 4. Pomiar rezystancji izolacji.
 5. Pomiar rezystancji  podłogi i ścian.
 6. Samoczynne wyłączenie zasilania:
 • przy zasilaniu z sieci elektroenergetycznej
 • przy zasilaniu z zespołu prądotwórczego
 • przy zasilaniu z zasilacza UPS

7. Sprawdzanie ochrony uzupełniającej.

8. Sprawdzanie spadku napięcia.

9. Sprawdzanie stanu ochrony w układach SELV oraz PELV.

10. Pomiary spadków napięć.

11. Pomiary w liniach kablowych nn.

12. Ocena stanu bezpieczeństwa w strefach bez połączeń wyrównawczych

13. Częstość sprawdzania stanu technicznego instalacji elektrycznych nn.

14. Pomiar rezystancji uziemienia.

15. Metodyka opracowywania protokołów pomiarowych.

 

Informacje organizacyjne:

Zapraszamy do zapisów poprzez e-mail, najlepiej na karcie zgłoszenia.

Zgłoszone osoby będą otrzymywały e-mailem link dostępu dzień przed szkoleniem.

do pobrania:

Koszt uczestnictwa:

Opłata pełna: 50zł

Zwolnienie z opłaty przewidziane jest dla:

 •   członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (warunek: opłacone składki)
 •   członków Kół przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich (warunek: opłacone składki oraz aktywne członkostwo przez minimum rok).  

Informacje dodatkowe

Opłatę należy wnieść najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie.

Zgłoszenia przyjmowane są do piątku poprzedzającego wybrane szkolenie lub do wyczerpania miejsc.
Zgłoszenia proszę kierować na adres e-mail: biuro@sep.katowice.pl.

Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne ze zobowiązaniem pokrycia kosztów szkolenia, nawet w przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu. Wycofanie karty zgłoszenia bez pokrywania kosztów szkolenia – do poniedziałku (do godziny 12:00) poprzedzającego dane szkolenie.
W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc, zastrzegamy sobie prawo odmówienia przyjęcia zgłoszenia.
W przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby chętnych, szkolenie może zostać odwołane.

Więcej informacji o szkoleniach udziela Biuro OZW SEP.