Nowości

UWAGA

Z końcem 2023 roku skończła się data ważności świadectw kwalifikacyjnych, których termin był przedłużony z uwagi na stan epidemii i zagrożenia epidemicznego.

ZAPRASZAMY NA EGZAMINY


Nowe zasady przystępowania do egzaminu kwalifikacyjnego sprawdzisz : tutaj

- W dniu 1.07.2022r. uchwalono nowe Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Tekst rozporzadzenia: Dz. U. 2022 poz 1392

- W dniu 20.05.2021r. uchwalono zmiany w Prawie Energetycznym. Tekst jednolity Ustawy: Dz. U. 2022 poz 1385


Ośrodek Rzeczoznawstwa OZW SEP :

Oferta Ośrodka Rzecznawstwa w zwiazku z nowym rozporządzeniem   (Dz.U. z 2019 r., poz. 1830).

.....

Ośrodek Rzeczoznawstwa OZW SEP uwzględnia wszystkie nowe regulacje w opracowywanych instrukcjach energetycznych takich jak:

  • instrukcje organizacji bezpiecznej pracy (IOBP),
  • instrukcje eksploatacji urządzeń energetycznych (IEUE) grupy G1, G2 i G3,
  • instrukcje bezpiecznego wykonywania robót (IBWR),
  • instrukcje współpracy ruchowej (IWR),
  • szczegółowe instrukcje stanowiskowe.

UWAGA !

Nowe Rozporządzenie dotyczące
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH

Oferta Ośrodka Rzecznawstwa w zwiazku z rozporządzeniem   (Dz.U. z 2019 r., poz. 1830).

INSTRUKCJE ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY

Rządowe Centrum Legislacji na stronie Internetowej www.rcl.gov.pl z dniem 25.09.2019 roku opublikowało Rozporządzenia Ministra Energii z 28 sierpnia 2019 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy urządzeniach energetycznych. Rozporządzenie to zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie z 28 marca 2013 roku. Nowa regulacja prawna wejdzie w życie 26.03.2020 roku. Celem regulacji nowego rozporządzenia jest:

- obarczenie wszystkich pracodawców obowiązkiem opracowania i wdrożenia do stosowania instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych,

- ujednolicenie definicji pojęć używanych w energetyce,

- wskazanie kryteriów tworzenia zasad eksploatacji urządzeń energetycznych,

- zdefiniowanie podstawowych wytycznych w odniesieniu do organizacji prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych,

- ustalenie niezbędnej zawartości instrukcji eksploatacji zapewniającej bezpieczną obsługę,

- dopuszczenie wykonywania prac pomocniczych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych,

- określenie zasad gospodarki oraz użytkowania sprzętu elektroizolacyjnego,

- usunięcie dotychczasowych pojęć np. prowadzącego eksploatację; oraz wprowadzenie nowych pojęć wg definicji zawartych w dokumencie itd.

- wprowadzenie zasad identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka i inne.

Nowa wersja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1830) kładzie duży nacisk na prowadzenie prac przy urządzeniach energetycznych zgodnie z instrukcją organizacji bezpiecznej pracy. Podnosi to rangę tej instrukcji, ale jednocześnie wymaga właściwego opracowania, adekwatnie do potrzeb i wymagań oraz technologii stosowanej w danym przedsiębiorstwie.

Ośrodek Rzeczoznawstwa Oddziału Zagłębia Węglowego SEP zrzeszający wysokokwalifikowaną kadrę rzeczoznawców i specjalistów posiada szeroką wiedzę i potencjał umożliwiający dobre opracowanie instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych lub oferuje zawodową współpracę przy ich tworzeniu, ew. opiniowanie tworzonych przepisów .

Proponujemy Państwu skorzystanie z naszych usług.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny 602 310 737 lub elektroniczny biuro@sep.katowice.pl.

 

PORADNIA ELEKTRYCZNA

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1830).

Sprawdź, na co nowe rozporządzenie zwraca szczególną uwagę i jak nowe regulacje prawne wpłyną na warunki pracy przy urządzeniach energetycznych w Twojej firmie.

Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich uruchamia „PORADNIĘ ELEKTRYCZNĄ”. W celu umówienia wizyty prosimy najpierw o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Konsultacji w zakresie nowej regulacji prawnej udziela Dyrektor Ośrodka Rzeczoznawstwa OZW SEP mgr inż. Krzysztof Borkiewicz.

(kb)