WYMAGANIA DLA OSÓB PRZYSTĘPUJACYCH DO EGZAMINÓW

  • pełnoletniość
  • wykształcenie minimum podstawowe
  • posiadanie dokumentu tożsamości (ważny dowód osobisty lub paszport)
  • wniesienie opłaty za egzamin

 CENA EGZAMINU  W 2021 ROKU WYNOSI 280ZŁ

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 16 września 2020r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021r. ( Dz.U. z 2020r., poz. 1596) minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2021r. ustalone zostało na kwotę 2800 zł.

W związku z powyższym, zgodnie z § 14 ust 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji (Dz. U. z 2003 nr 89, poz. 829) opłata egzaminacyjny za sprawdzenie kwalifikacji od 1 stycznia 2021r. będzie wynosić 280 zł.

Opłatę za egzaminy prosimy wnosić na nasze konto lub gotówką w biurze OZW SEP.

Numer konta bankowego: 11 1020 2313 0000 3102 0177 7945.


Na egzaminie przeprowadzanym w trybie stacjonarym obowiązują zasady  ochrony przeciwwirusowej zgodne z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.

REGULAMIN przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych w trybie stacjonarnym

REGULAMIN przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych w trybie zdalnym


Tu sprawdzisz: