WYMAGANIA DLA OSÓB PRZYSTĘPUJACYCH DO EGZAMINÓW

  • pełnoletniość
  • wykształcenie minimum podstawowe
  • posiadanie dokumentu tożsamości (ważny dowód osobisty lub paszport)
  • wniesienie opłaty za egzamin

 CENA  jednego  egzaminu w 2019 r. to 225 zł

Zgodnie z § 14 ust 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji (Dz. U. z 2003 nr 89, poz. 829)  opłata egzaminacyjna za sprawdzenie kwalifikacji wynosi 10% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku.

W 2019 roku  ustalone wynagrodzenie minimalne to 2250 zł.  (ozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1794)