Szkolenie przygotowawcze do egzaminów kwalifikacyjnych z zakresu G-1

Termin: 18.01.2024
Miejsce: Dom Technika NOT, Katowice, ul. Podgórna 4, sala nr 40

do pobrania: karta zgłoszenia

Zapisy przyjmujemy na kartach zgłoszenia, e-mailem na nasz adres: biuro@sep.katowice.pl.

Szkolenie odbędzie się w dniu 18.01.2024r. (czwartek) od godz. 9:00 do 12:00. Szkolenie kończy się egzaminem w tym samym dniu o godzinie 12:15). Zajęcia i egzamin odbędą się w Domu Technika w Katowicach, ul. Podgórna 4, II piętro, sala nr 40.

Sprawy formalne można załatwić w biurze OZW SEP, mieszczącym się w Domu Technika w Katowicach, ul. Podgórna 4, II piętro, pokój nr 36.

Opłata za jednego uczestnika wynosi 200zł (brutto) plus za egzamin 424,20zł (osobno płatny jest egzamin z eksploatacji, osobno z dozoru).

Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia i terminu rozpoczęcia szkolenia opłatę prosimy przelać na konto Oddziału Zagłębia Węglowego SEP:

PKO  BP SA I O/Katowice Nr  11 1020 2313 0000 3102 0177 7945

lub wpłacić gotówką w kasie Oddziału Zagłębia Węglowego SEP (ul. Podgórna 4, pokój 36)

W przypadku rezygnacji ze szkolenia zgłaszający zobowiązuje się powiadomić o tym organizatora. W przypadku zgłoszenia rezygnacji  do wtorku poprzedzającego rozpoczęcie zajęć uczestnik nie ponosi kosztów uczestnictwa. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji ze szkolenia i nie wzięcia w nim udziału, uczestnik ponosi pełne koszty szkolenia.


UWAGA ZMIANY!

NOWE WYMAGANIA DLA OSÓB PRZYSTĘPUJACYCH DO EGZAMINÓW

 

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1.07.2022r. w sprawie zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2022 poz. 1392) określa wymagania dla osób przystępujących do egzaminów kwalifikacyjnych:

 

- Podczas egzaminu należy wylegitymować się dokumentem ze zdjęciem zawierający numer PESEL (najlepiej ważny dowód osobisty lub paszport)

- Wraz z wnioskiem egzaminacyjnym należy złożyć dokumenty:

  • potwierdzenie wniesienia opłaty egzaminacyjnej
  • dokument potwierdzający posiadanie wiedzy na egzamin (wystarczy jeden z niżej wymienionych):

 

  1. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
  2. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
  3. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
  4. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
  5. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
  6. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
  7. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;
  8. zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia.